POPC 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

POPC 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

Typy projektów, które zostaną objęte wsparciem:

 • TYP I PROJEKTU: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych,
 • TYP II PROJEKTU: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Beneficjenci:

 • centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, w tym jednostki administracji niezespolonej (dla których wnioskodawcą może być pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej) oraz partnerstwa urzędów wojewódzkich,
 • jednostki naukowe,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
 • partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

Alokacja:

 • Typ I projektu: 120 mln PLN.
 • Typ II projektu: 120 mln PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 50 mln EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • 100%, z czego:

- 84,63 % stanowią środki UE (EFRR),

- 15,37 % stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Termin konkursu:

 • Aktualnie brak naboru.

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 2017.

Harmonogram naborów w ramach POPC na rok 2020.