Zakres usług

Oferta na kompleksowe pozyskiwanie i obsługę dotacji unijnych

Szukasz kompleksowej obsługi w zakresie funduszy europejskich?

Oferujemy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw, spółek miejskich, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji non-profit, począwszy od analizy planów inwestycyjnych, przez wskazanie najlepszego źródła finansowania i sporządzenie wniosku o dotację wraz z kompletem dokumentów, aż po rozliczenie unijnego projektu.

Etap I. Konsultacje i analiza

 • analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy unijnych i możliwości pozyskania dotacji,
 • rekomendacja najkorzystniejszych rozwiązań dla projektów inwestycyjnych,
 • wskazanie najlepszego programu lub programów z uwzględnieniem najbliższych terminów naborów wniosków,
 • symulacja oceny szans uzyskania wsparcia.

Etap II. Planowanie projektu

 • wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji z uwzględnieniem planowanych terminów konkursów,
 • propozycje rozwiązań alternatywnych,
 • konsultacje na etapie przygotowania projektu, mające na celu zwiększenie liczby możliwych do uzyskania punktów.

Etap III. Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych

 • sporządzenie wniosku o dotację,
 • sporządzenie dokumentacji dodatkowej: studium wykonalności i biznes planu,
 • pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników (opinie o innowacyjności, dokumenty finansowe, badania rynkowe, pozwolenia na budowę itp.),
 • przygotowanie analizy finansowej planowanej inwestycji,
 • skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej,
 • dokonywanie ewentualnych poprawek i uzupełnień.

Etap IV. Monitoring inwestycyjny

 • konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania wniosku,
 • pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje,
 • monitorowanie i kontrola realizacji projektu,
 • doradztwo w trakcie wdrażania projektu inwestycyjnego,
 • przygotowanie wniosku o płatność.

Etap V. Rozliczenie unijnego projektu

 • przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej w terminach i formie zgodnej z wymogami programu (raporty techniczne i finansowe, raport końcowy i wniosek o wypłatę dotacji),
 • współpraca z podwykonawcami inwestycji w zakresie poprawności fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dotację,
 • sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

Dodatkowe usługi w ramach usług kompleksowych

 • wsparcie przy wizycie kontrolnej ze strony instytucji nadzorującej lub wdrażającej program dotacji,
 • doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania do kontroli unijnej,
 • udział w procedurze odwoławczej,
 • pomoc w nawiązaniu ewentualnej współpracy z jednostkami naukowymi.
 

Wycena usług jest każdorazowo ustalana na podstawie indywidualnych potrzeb Klienta i jest zależna m.in. od zakresu zleconych prac, rodzaju projektu, zakresu inwestycji.