POPC 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

POPC 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Typy projektów, które zostaną objęte wsparciem:

  • dotacje na projekty obejmujące budowę sieci NGA, które gwarantują przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego,
  • dopuszczane są tylko takie projekty, których celem jest rozmieszczenie sieci dostępowych (sieci dystrybucyjne i szkieletowe mogą być częścią projektu, tylko jeżeli są one konieczne do stworzenia sieci dostępowej).

Dofinansowanie z Unii może być udzielone wyłącznie na projekty realizowane na obszarach, na których nie istnieje sieć NGA o podanych parametrach i jest duże prawdopodobieństwo, że taka sieć nie powstanie w ciągu 3 najbliższych lat (przeprowadzana jest weryfikacja).

Beneficjenci:

  • Przedsiębiorcy telekomunikacyjni (niedopuszczone są partnerstwa)

Alokacja ogółem:

  • ponad 1 mld EUR.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

  • 50 mln EUR.

Maksymalna wartość projektu:

  • Nie może przekroczyć 70 mln EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • 85% dla regionów słabiej rozwiniętych,
  • 80% dla regionów lepiej rozwiniętych, czyli województwa mazowieckiego.

Termin naboru:

  • Aktualnie brak naboru.

Źródło: Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 2017.

Harmonogram naborów w ramach POPC na rok 2020.