POPC 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

POPC 2.1.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych

Typy projektów, które zostaną objęte wsparciem:

 • Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),
 • Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrz-administracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C).

Beneficjenci:

 • jednostki administracji rządowej,
 • ​podmioty podległe jednostkom administracji rządowej,
 • podmioty nadzorowane przez jednostki administracji rządowej,
 •  sądy i jednostki prokuratury,
 • partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami,
 •  partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi, uczelniami lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Alokacja przeznaczona na nabór:

 • 300 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • 100%, z czego:

- 84,63% stanowią środki UE (EFRR),

- 15,37% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Termin konkursu:

 • Aktualnie brak naboru.

Źródło:

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 2017.

Harmonogram naborów w ramach POPC na rok 2020.