POPC 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

POPC 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Typy projektów, które zostaną objęte wsparciem:

 • dotacje na cyfrowe udostępnienie zasobów kultury.

Beneficjenci:

 • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
 • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
 • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego,
 • partnerstwa zawiązane w ramach oraz pomiędzy ww. podmiotami oraz partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorcami lub organizacjami pozarządowymi.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

 • 162 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 4 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 50 mln EUR.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • koperta 15 województw: 85%,
 • koperta Mazowiecka: 80%.

Termin:

 • Aktualnie brak naboru.

Rodzaj wsparcia:

 • pomoc de minimis,
 • pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego,
 • pomoc szkoleniowa.

 

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 29 września 2016.

Harmonogram naborów w ramach POPC na rok 2020.

Regulamin konkursu, 30 grudnia 2016.