POPC 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

POPC 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

Typy projektów, które zostaną objęte wsparciem:

 • Wdrożenie nowej usługi świadczonej przez aplikację elektroniczną lub rozszerzenie funkcjonalności już istniejącej e-usługi (aplikacji) poprzez wykorzystanie treści otwartych zasobów informacji sektora publicznego i/lub istniejących e-usług publicznych.

Beneficjenci:

 • jednostki naukowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • możliwa jest zarówno indywidualna realizacja przedsięwzięcia przez danego beneficjenta, jak również wdrażanie projektów partnerskich, złożonych z wyżej wymienionych typów beneficjentów, np. jednostka naukowa z małym lub średnim przedsiębiorcą.

Alokacja ogółem:

 • 10 mln EUR.

Maksymalna wartość projektu:

 • 700 tys. PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • w przypadku projektów objętych pomocą publiczną faktyczny poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 27 ust. 4 Ustawy. W przypadku projektów generujących dochód dofinansowanie UE jest ustalane na podstawie art. 61 albo 65 rozporządzenia 1303/ 2013. Obniżeniu podlega nie poziom dofinansowania w ujęciu procentowym, a kwota wydatków kwalifikowalnych.
 • koperta 15 województw: 85%,
 • koperta Mazowiecka: 80%.

Termin naboru:

 • Konkurs zakończony. Aktualnie brak naboru.

 

Źródło: Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 2017.

Harmonogram naborów w ramach POPC na rok 2020.